Sopotnice
Naposledy aktualizováno: 22.1.2020

Knihovna poskytuje tyto služby:

  • Výpůjční služba - knihovna půjčuje čtenářům knihy z vlastního i výměnného fondu.
  • Meziknihovní výpůjční služba - knihovna zprostředkovává výpůjčky z jiných knihoven
  • Přístup k veřejnému internetu
  • Prodej vyřazených knih 2 Kč / kus.

 

  VÝPŮJČNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY SOPOTNICE 

1/ REGISTRACE UŽIVATELE:

* Uživatelem knihovny se může stát osoba, která dosáhla minimálně šesti let věku, z toho osoby do patnácti let věku pouze se souhlasem (vyjádřeným podpisem) zákonného zástupce.

* Uživatelem knihovny se osoba stává vyplněním přihlášky, přičemž závazně vyplní své pravé jméno, příjmení, adresu a připojí podpis, a zaplacením stanoveného čtenářského poplatku.

* Poté je jí přiděleno čtenářské číslo a vydán čtenářský průkaz.

2/ PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE 

* Uživatel je povinen dodržovat knihovní řád a dbát pokynů pracovníků knihovny. V prostorách knihovny zachovává pořádek, klid a v případě nutnosti je povinen podrobit se kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochraně majetku knihovny.

* Jestliže tato opatření uživatel nedodržuje, může být zbaven práva užívat služeb knihovny. Tím nezaniká povinnost nahradit způsobenou škodu.

* Uživatel je povinen hlásit knihovně změnu svých osobních údajů (příjmení, adresa).

* Uživatel může požádat o meziknihovní zprostředkování dokumentu, který se nenachází v nabídce knihovny. V takovém případě je povinen dodržovat ustanovení knihovny, která dokument zapůjčila.

* Registrovaný uživatel má možnost využívat počítač s připojením na internet. Není dovoleno otevírat stránky s nevhodným nebo mravně závadným obsahem. Také není dovoleno stahovat nebo otevírat stránky, které by mohly poškodit počítač.

* Připomínky a podněty k práci knihovny, přání a dotazy může směřovat písemně nebo ústně k pracovníkům knihovny.

3/ ZÁSADY VÝPŮJČEK

* Absenční výpůjčky (mimo prostory knihovny) může využívat pouze registrovaný uživatel.

* V případě zájmu je možno zapůjčit dokument neregistrovanému uživateli, pokud předloží svůj občanský průkaz.

* Uživatel si vybere požadované tituly a předloží je knihovní službě k nahlédnutí a zapsání.

* Uživatel je povinen hlásit předem zjištěné závady na dokumentech. Pokud je zjistí během absenčního užívání, hlásí je při návratu. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku, že po něm bude požadována náhrada za poškození dokumentu.

* Uživatel má možnost půjčit si současně maximálně 25 kusů dokumentů.

Maximální výpůjční lhůta činí 3 měsíce, přičemž je možné požádat knihovní službu o prodloužení této lhůty, která nesmí překročit 12 měsíců. Pokud v té době projeví o dokument závazný zájem jiný uživatel, je po sdělení této informace uživatel povinen dokument v nejbližším možném termínu vrátit.

 

* Výpůjční lhůtu si uživatel hlídá sám, upomínky poštou se nezasílají. Pokud uživatel nahlásí svoji e-mailovou adresu, bude mu upozornění o uplynutí výpůjční lhůty zasláno e-mailem.

* Vypůjčené dokumenty jsou považovány za nepřenosné, nesmí je tedy vracet jiný uživatel, než ten, v jehož čtenářském kontě jsou vedeny. (Připouští se vracení dokumentů jinou osobou, pokud je předložen čtenářský průkaz registrovaného uživatele.)

* Uživatel ručí za vypůjčený dokument, jeho stav i včasné vrácení. Je bezodkladně povinen hlásit poškození nebo ztrátu dokumentu a ve stanovené lhůtě (po dohodě s knihovní službou) nahradit určeným způsobem škodu. O způsobu náhrady rozhoduje knihovní služba.

 4/ POPLATKY; NÁHRADY ZPŮSOBENÝCH ŠKOD, POSTIHY ZA NEDODRŽENÍ VÝPŮJČNÍ DOBY

* Čtenářský poplatek je stanoven na kalendářní rok. Výše čtenářského poplatku je 50,-  pro dětské i dospělé čtenáře.

V případě ztráty nebo zásadního poškození čtenářského průkazu hradí čtenář poplatek 10,- Kč. Nové průkazy jsou po vyčerpání stávajícího vydávány bezplatně.

* Uživateli, který nemá poplatek uhrazen, nejsou umožněny absenční výpůjčky.

* Škodu způsobenou na zařízení knihovny je uživatel povinen odstranit nebo stanoveným způsobem nahradit. Náhradu určuje knihovní služba.

 V případě neomluveného nedodržení výpůjční doby: Výpůjční doba je stanovena na 3 měsíce. V případě jejího překročení činí pokuta 10,- Kč / ks za každý započatý měsíc. Dokument neomluveně vypůjčený po dobu delší než 12 měsíců je posuzován jako ztracený a jeho uživatel je povinen nahradit škodu. Pokud nerespektuje uživatel výzvu k vrácení, zvyšuje se pokuta na 20 Kč/ks.

Náhrady za poškození dokumentů: V případě poškození dokumentu je uživatel povinen uhradit poplatek 50,-.

Je-li poškození takové, že znemožňuje další užívání dokumentu, je náhrada stejná jako v případě ztráty nebo překročení 12 měsíců výpůjční doby.

V takovém případě je uživatel povinen uhradit hodnotu dokumentu (její výše je mu sdělena knihovní službou podle knihovního katalogu) a pokutu.

Výše pokuty je stanovena na 200,- Kč

Po dohodě s knihovní službou má uživatel možnost nahradit znehodnocený titul stejným titulem, pokud to knihovna vyžaduje, pak titulem totožným (stejné vydání). Ve výjimečných případech může knihovna přistoupit k náhradě jiným dokumentem, a to podle svého výběru, nikoli podle výběru uživatele.

5/ Tento knihovní řád má sloužit ke zlepšení služeb knihovny a ochraně jejího majetku. Klade si za cíl především zamezit ztrátám v knižním fondu a zlepšení přístupnosti dokumentů, které budou blokovány nedbalými uživateli.

Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. února 2009

Ceník služeb a sankčních poplatků

Roční zápisné

50,- Kč

Přístup na internet

Pro registrované čtenáře zdarma

Tisk / kopírování A4 čb

2,-

A4 barevně

5,-

SANKČNÍ POPLATKY

Upomínka za překročení výpůjční doby (* v případě nerespektování výzvy k vrácení)

10,- za každý měsíc (*20,- Kč)

Poškození / ztráta čtenářského průkazu

10,-

Poškození čárového kódu v knize /časopise

20,-

Poškození knihy /časopisu (opravitelné)

50,-

Poškození knihy /časopisu (neopravitelné)

Cena knihy / časopisu

+ pokuta 200,-Kč

Ztráta knihy /časopisu

Výpůjčka delší než 12 měsíců